Grondbeleid

De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico’s kunnen vermijden en grondprijzen reëel gewaardeerd.
Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. De gemeente beschikt over voldoende voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en voorzieningen.

Woningbouwproductie ontwikkelt zich gunstig

In 2018 was er sprake van een grote vraag naar nieuwe woningen. De ontwikkeling van Steenbruge fase 1 verloopt sneller dan gedacht. Een groot aantal kavels in Eikendal is verkocht en ook voor de grotere kavels in Noord is goede belangstelling. De Vijfde Hoek en Douweler Leide zijn bijna afgerond.

Belangstelling voor nieuwe bedrijfskavels houdt aan

De feitelijk verkoop van bedrijfskavels in Deventer is in overeenstemming met de prognose verlopen. Dat dient te worden geplaatst in de context dat voor 2018 een stevige prognose was opgesteld. De vooruitzichten voor het oostelijke gedeelte van de sport- en leisurestrook langs de Holterweg zijn eveneens gunstig. De eerste grondverkoop (restaurant) is inmiddels een feit.

Stijging verliesvoorzieningen verlieslatende grondexploitaties, stijging resultaat overige grondexploitaties en daling risicoprofiel

Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2018 zijn alle grondexploitaties (inclusief MVA Tuinen van Zandweerd) geactualiseerd.
Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties is gedaald met €2.629.661. De beschikbare verliesvoorziening van €46.096.439 wordt opgehoogd naar €48.726.100. We zien een verbetering van Steenbrugge als gevolg van toename aantal te realiseren woningen. Voor Bedrijvenpark A1 een verslechtering als gevolg van hogere civiele kosten, jaar later indexeren van de opbrengsten en effect verbreding A1. Westfalenstraat is verslechterd vanwege hogere milieukosten.

Daarnaast valt voor het faciliterende deel van de grondexploitatie Vijfde Hoek (gronden derden waar een exploitatieplan op rust) nog een verliesvoorziening vrij van €43.473.  Voor de afgesloten complexen is er een nadeel van €42.000 als gevolg van afwaarderen van de boekwaarde tot aan de marktwaarde en verhoging van de voorziening voor nog te realiseren kosten.

Van de winstgevende grondexploitaties neemt het resultaat toe met €792.870 van €1.612.062 (begroting 2019) tot €2.404.932. Een deel daarvan (€736.925, De Vijfde Hoek) wordt als tussentijdse winstneming bij de jaarrekening 2018 doorgevoerd.

Het beschikbare weerstandsvermogen voor de risico’s bedraagt €8.790.890 (stand begroting 2019). Het risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor weerstandsvermogen aangehouden moet worden daalt met €2.304.209 tot €6.486.681.

Per saldo is €412.946 minder weerstandsvermogen benodigd. In de vierde kwartaalrapportage was een positief saldo voor het weerstandsvermogen van €41.687 gemeld.

(bedragen x €1)

Grondexploitaties

Verliesvoorziening/
resultaat tlv egalisatiereserve weerstandsvermogen

Resultaat

Risicoprofiel
tlv specifieke weerstandsreserve

Resultaat

Saldo effecten

Resultaat

Verlieslatende grondexploitaties

2.629.661

Verslechtering

2.304.209

Verbetering

325.452

Verslechtering

Winstgevende grondexploitaties

736.925

Verbetering

0

736.925

Verbetering

Mutaties afgesloten grondexploitaties

42.000

Verslechtering

0

42.000

Verslechtering

Mutaties faciliterend grondbeleid

43.473

Verbetering

0

43.473

Verbetering

Totaal

1.891.263

Verslechtering

2.304.209

Verbetering

412.946

Verbetering