10
0
0
0
1
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 73.893 Verschil € -33.292

€ 421.017

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 40.952 Verschil € -351

€ 427.578

0,0 %

Ambitie Sociaal Domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.
Onze doelstellingen:

  1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
  2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Gemeente Deventer vindt dat iedere inwoner de mogelijkheid moet hebben om mee te doen in de samenleving. Het gaat om zelfredzaamheid, meedoen en zich maatschappelijk inzetten. Ook inwoners die beroep doen op een uitkering moeten kunnen meedoen. Voor wie dat kan, is de uitkeringsperiode primair een overbrugging naar economische zelfredzaamheid. We vinden dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk. In de periode dat dit nog niet is gelukt, passen we wederkerigheid toe: inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd  niet alleen economisch (werk), maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in zichzelf. Deventer gaat uit van ieders zelfredzaamheid en eigen kracht.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

De gemeente Deventer ontvangt vanuit het ministerie van SZW een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Eventuele overschotten of tekorten op de uitvoering van de wet BUIG zijn voor eigen rekening. Indien het tekort hoger is dan 5% is sprake is van een aanzienlijk tekort en kan een beroep worden gedaan op de vangnetuitkering.

Meer informatie