10
1
1
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 6.933 Verschil € -2.827

€ 421.017

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 4.563 Verschil € -457

€ 427.579

0,0 %

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.
Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders (nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) met een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving.

Naar verwachting zal in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Dit betekent een van de grootste stelselwijzigingen in wetgeving voor de fysieke leefomgeving.. Belangrijkste aanleiding voor  deze systeemwijziging is dat het accent zal verschuiven van uitbreiding naar hergebruik van bestaand gebied. Kantoren, winkels, agrarische bedrijven en bedrijventerreinen komen steeds meer leeg of dreigen te verrommelen. Toevoegingen zijn minder nodig. Hergebruik van bestaande gebieden en, gebouwen wordt steeds belangrijker en draagt tevens bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. De Omgevingswet maakt het mogelijk om deze ontwikkelingen eenvoudiger en sneller te kunnen regelen. De overheid wordt steeds meer verbinder, en bewaker van de spelregels. Die spelregels komen tot stand met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid richting het algemeen en maatschappelijk belang.

Wij zien de Omgevingswet als een kans die we ten volle willen benutten. Daarom wachten  wij niet  tot de Omgevingswet daadwerkelijk is ingevoerd, maar zijn wij al bezig met enkele pilots. De al ingezette ontwikkeling op basis van de Structuurvisie Stadsaszone krijgt een vervolg in een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan (vooralsnog een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’). Daarin zijn we redelijk uniek in Nederland. We maken daadwerkelijk werk van het invullen van het begrip ‘Uitnodigingsplanologie’. Dat ondersteunen we onder andere door ons interne proces voor initiatiefnemers te vereenvoudigen en doorzichtiger te maken. Daartoe hebben we een zogenaamde Carrousel in het leven geroepen: een integraal denkende groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven.
Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting.
Daarnaast verzorgen we een stevige inbreng in discussies die op regionaal, provinciaal of landelijk niveau spelen om te zorgen dat de Deventer belangen optimaal uit de verf komen.

De manier waarop we beleid formuleren is in verandering. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren(vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het accent komt veel meer dan voorheen te liggen bij het uitnodigen, faciliteren en begeleiden van initiatieven vanuit de samenleving.

Meer informatie