In 2018 bestond Deventer 1250 jaar. Geworteld in een rijke historie is Deventer een bloeiende stad aan de IJssel. Authentiek, eigenwijs en vernieuwend. De combinatie van stad en buitengebied maakt Deventer een toplocatie voor werken, ondernemen, leren en innoveren. Deventer biedt veel keus en kwaliteit in woon- en leefomgeving. De ligging aan de IJssel en de rijke historische binnenstad ademen nog altijd een vrijzinnige cultuur- en handelsgeest. Er is een florerend netwerk van betrokken inwoners, organisaties en bedrijven. Naast professionals zijn dat ook heel veel vrijwilligers. De landschappelijke structuur in het buitengebied zorgt voor een economisch en sociaal-cultureel sterk platteland. Deventer heeft krachtige, gevarieerde dorpen en voorzieningen. De stad en het ommeland versterken elkaar, daarom investeren we in beide. Het afgelopen jaar hebben we met trots verder gewerkt om deze waarden te versterken.

Een mooi moment was natuurlijk de geboorte van Thijmen. De 100.000ste inwoner van onze gemeente. Dat Deventer groeit is ook te merken in de woningbouw. Waarbij voorgaande jaren sprake was van woningbouw in voorbereiding, is in 2018 veel reeds gerealiseerd. In 2018 zijn er 408 nieuwe woningen gebouwd in Deventer. Hiermee zijn er 395 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad, en 13 gesloopte woningen vervangen. Daarmee is de doelstelling van 350 woningen voor 2018 gehaald. Veel woningbouwlocaties zijn in voorbereiding. Dit geldt bijvoorbeeld voor Sint Jozef locatie, de Geertruidentuin, Senzora, de voormalige Aupinglocatie.

De verkiezingen in maart 2018 hebben in juli 2018 geleid tot een nieuw bestuursakkoord ‘Met Lef & Liefde voor Deventer’ waarin de lijn voor de komende jaren is uitgewerkt. De focus van de coalitie ligt deze raadsperiode op economie, duurzaamheid, sociaal, cultuur en verbinding met de samenleving. In 2018 hebben we al hard gewerkt aan deze thema’s.

Vitale samenleving

De strategische thema’s “Deventer werkt”, “Duurzaam Deventer”, “Oog voor elkaar”, “Levendig Deventer” en “Samenwerken en samen leven” richten zich op het verder versterken van een vitale samenleving waar iedereen mee kan doen. We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de zorg en ondersteuning ook op de langere termijn toegankelijk te houden. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat transformeren meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller professionele ondersteuning ingezet. De economie trekt na moeilijke jaren weer aan en de werkgelegenheid groeit. Dat biedt mogelijkheden voor mensen zonder werk. Werk biedt mensen de kans om voor hun eigen inkomen te zorgen en geeft voldoening en zelfwaardering. Tegelijkertijd zien we een groeiende mismatch op de arbeidsmarkt.
In het Actieplan Transformatieplan Sociaal Domein hebben we aangegeven hoe we uitvoering geven aan deze transformatieopgave in het sociale domein aan de hand van de thema’s Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.

Economie

De samenwerking en organisatiekracht in de binnenstad tussen diverse partijen is verstevigd. De economische samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is in 2018 vormgegeven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). In het DEP zijn MKB Deventer, Deventer Kring Werkgevers, Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer, VNO-NCW regio midden, onderwijsinstellingen en de gemeente Deventer vertegenwoordigd. De basis voor het DEP is het gezamenlijke besef dat samenwerking en regie essentieel zijn om de Deventer economie een stevige impuls te geven. Het DEP heeft een gezamenlijke focus gekozen om drie kansrijke thema’s/ clusters van projecten op te pakken: Werklocaties van de Toekomst, Slimme Campusstad en Verbindende Kennisstad.

In 2018 is in de binnenstad de BIZ ingevoerd voor zowel ondernemers als vastgoedeigenaren. Dit heeft geleid tot extra investeringen in de levendigheid van de binnenstad, waaronder een specifieke extra bijdrage vanuit de gemeente van €100.000. De bezoekersaantallen zijn stijgend en de leegstand loopt (fors) terug. Vanuit SDBM is er geïnvesteerd in nieuwe sfeerverlichting waarbij foto’s van Deventer via social media meer dan 1 miljoen keer gedeeld zijn.

De verkopen op het bedrijvenpark A1 laten zoals vorig jaar aangekondigd een stijgende lijn zien.

Duurzaamheid en energietransitie

Naast de economie lag de nadruk in 2018 bij duurzaamheid en energietransitie. De veranderingen komen snel op ons af. Als gemeente kunnen en willen we niet achterblijven. Ook in 2018 zijn wij met een veelheid van partijen in de stad en regio aan de slag geweest om de doelstelling “Deventer energieneutraal 2030” te realiseren.

Zo zijn alle plannen voor nieuwbouw van woningen in 2018 ontwikkeld naar een concept zonder aardgas (all-electric of aansluiting op een warmtenet). Het woningabonnement is verder in Deventer uitgerold. Inmiddels is de landelijke belangstelling groot, zo wordt het nadrukkelijk genoemd in het klimaatakkoord.

Er wordt ook gekeken naar de bestaande woningvoorraad. In 2018 is verder gewerkt aan het van het aardgas afhalen van Zandweerd. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van warmte uit het water van de RWZI. Hiermee kunnen 5.000 woningen verwarmd worden. Samen met waterschap en corporaties is de realisatie ter hand genomen. Ook de bedrijven blijven niet achter op het gebied van energietransitie en circulariteit. De CO2-reductie bij bedrijven in Deventer gaat sneller dan bij huishoudens; dit is alleen niet zo zichtbaar.

Er wordt ook verder geïnvesteerd in de CO2-reductie bij het opwekken van energie. In Bathmen wordt een zonnepark van 12 hectare ontwikkeld wat ingezet wordt bij de verduurzamingsambities van het dorp. Verder zijn zonneparken in voorbereiding bij de Gasfabriek en op het rangeerterrein bij het station. De plannen voor de aanleg van een biogasleiding van Oxe naar Kloosterlanden en mogelijk A1 Bedrijvenpark is in een vergevorderd stadium. Het betreft nu 5 rundveehouderijen.

Het aantal kilogram restafval per inwoner per jaar ligt met 86 kilo fors lager dan het doel van 100 kilogram. Hiermee blijft Deventer net als de afgelopen 7 jaren een van de landelijke koplopers in scheiding van huishoudelijk afval.

Leefomgeving

Vanuit het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft verdere voorbereiding plaatsgevonden van de verbreding van de A1. Ruimtelijk één van de grootste ingrepen in de komende jaren. De gemeente heeft in 2018 veel aandacht gehad voor de aansluiting bij de op- en afrit 23 (Deventer Centrum), het haalbaarheidsonderzoek geluidsmaatregelen Bathmen en de (financiële) effecten op de grondexploitatie bedrijvenpark A1.

Op 1 januari 2018 is de Omgevingsdienst IJsselland gestart als zelfstandige organisatie op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. De vergunningverleners, toezichthouders en specialisten op het gebied van milieu zijn vanaf 1 januari overgegaan naar de Omgevingsdienst. Deventer heeft daarbij gestreefd naar een robuuste dienst waarbinnen bundeling van kennis en kwaliteit, gecombineerd met lokale binding, leidt tot een slagvaardige en efficiënte uitvoering van milieutaken.

De kwaliteit van de leefomgeving komt centraal te staan in de nieuwe Omgevingswet. In 2018 is verder gewerkt aan het beleidsinstrument van de Omgevingswet, de omgevingsvisie. De focus in 2018 lag op de participatie met stakeholders. In totaal zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd waarbij georganiseerde verbanden vanuit allerlei disciplines met elkaar in gesprek gingen. Eind 2018 is de omgevingsvisie aangeboden aan de raad. Daarnaast is er hard gewerkt aan de voorloper van het omgevingsplan, het bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte) stad en dorpen. Ondertussen richten we de organisatie verder in op de wet die per 1 januari 2021 in werking treedt.