Deelneming aan een verbonden partij kent financiële, bestuur organisatorische - en beleidsinhoudelijke risico’s. Het onderscheid in de verschillende verbintenissen (o.a. gemeenschappelijke regeling, aandelenbezit en/of verstrekte lening/garantie) levert eveneens onderscheid in de risico’s op. Dit betekent dat de te onderscheiden risico’s verschillende aandacht vereisen. In de paragraaf verbonden partijen van deze begroting is algemene informatie en specifieke informatie opgenomen voor vorming van een beeld van het financiële risicoprofiel.

Wanneer op grond van een concrete gebeurtenis een risico wordt voorzien dat zou kunnen leiden tot een verlies op het ingebrachte kapitaal, de verstrekte lening of garantie of indien het leidt tot een verplichting (en het risico is kwantificeerbaar), dan zal daarvoor weerstandsvermogen worden aangehouden of een voorziening worden gevormd. Aan de informatie over de verbonden partijen ontlenen wij op dit moment geen aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s weerstandsvermogen moet aanhouden. Daarbij baseren wij ons mede op de accountantsrapporten die bij de jaarrekeningen van verbonden partijen worden afgegeven waarin de accountant aandacht besteedt aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. In de tabel hieronder zijn de verbonden partijen opgenomen waarin Deventer een geactiveerd financieel belang heeft en de omvang daarvan per 31-12-2018.

(bedragen x €1)

Verbonden partij

Deelneming

Lening

Garantie

NV Wonen boven winkels

454.000

178.206

1.380.000

NV Centrumgarage Deventer

39.552

-

-

Het Groenbedrijf BV

30.000

-

-

NV Sportbedrijf Deventer

14.346.159

1.737.505

NV Bergkwartier

1.561.004

-

-

NV Deventer Schouwburg

-

-

-

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

17.029.498

17.068.679

-

NV Luchthaven Teuge

489.857

-

-

Circulus-Berkel BV

15.882

-

-

Enexis BV

932.512

907.199

-

BNG Bank

60.044

-

-

Vitens NV

-

371.432

Dataland BV

246

-

-

Vordering op Enexis BV

52

-

-

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

1

-

-

Verkoop Vennootschap BV

52

-

-

CBL Vennootschap

52

-

-

CSV Amsterdam BV

52

-

-

Totaal

20.612.804

32.871.675

3.117.505

In de paragraaf verbonden partijen wordt verder ingegaan op de financiële risico’s in relatie tot de verbonden partijen.