Financiële risico's per Verbonden partij

NV Centrumgarage Deventer

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

centrumgarage-deventer

Programma:

PG03

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

5 %

Doel en openbaar belang:

Exploitatie van de parkeergarage Sijzenbaan, nabij het winkelgebied van de binnenstad.

Financieel risico:

Risico is dat het winkelaanbod in de binnenstad afneemt en bezoekersaantal terugloopt.

Toelichting:

De gemeente Deventer bezit ca. 5% van de aandelen in deze vennootschap. De overige aandeelhouders zijn binnenstadondernemers en particulieren. In beginsel loopt de gemeente risico op verlies van het ingebrachte risicodragend kapitaal ad € 39.600 en op de structurele dividendraming ad € 19.000. Los van het feit dat de vennootschap vermogen heeft voor opvang van risico’s geven de praktijk tot nu toe en de vooruitzichten aan dat beide risico’s beperkt zijn.

Beleidsvoornemens:

Het nog aantrekkelijker maken van de voorziening is en blijft een doelstelling.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

€ 19.000

Realisatie dividend

Nog niet bekend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 1.308.249

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 512.261

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

€ 594.391

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bron:

Rekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 39.552 (€ 39.552)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

ulebelt

Programma:

PG04

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

49,50%

Doel en openbaar belang:

Realiseren, in stand houden en beheren van de accommodatie voor een milieucentrum annex kinderboerderij.

Financieel risico:

Het weerstandsvermogen is toereikend. Financiële risico's zijn beperkt.

Toelichting:

Ongeveer 49,5% van de aandelen in deze vennootschap is in handen van de gemeente Deventer. De overige aandeelhouders zijn Woningstichting Rentree (ongeveer 49,5%), Sallcon (0,8%) en IVN (0,1%). Deze vennootschap kent beperkte bedrijfsvoeringrisico’s. De stichting Ulebelt is huurder van dit maatschappelijk vastgoed.

Beleidsvoornemens:

De Ulebelt (huurder van het vastgoed) blijft naast haar prestaties op de kernprestaties educatie, kinderboerderij en terrein inzetten op maatschappelijke activiteiten. Het betreft onder meer het aanbieden van werkplekken in het kader van re-integratie, zorg en reclassering, stageplaatsen voor scholing, faciliteren van activiteiten voor mensen met een beperking, maar ook facilitering van doelgroepen buitenschoolse- en kinderopvang, natuur- en milieuorganisaties en andere wijkgerichte organisaties.  
In 2019 start een verkenning naar toekomstopties voor de NV. Er zijn twee aanleidingen voor deze verkenning. Ten eerste de vennootschapsbelastingplicht vanaf 1-1-2016. Deze belastingplicht is er alleen al door de NV-vorm. In een andere juridische vorm (bijvoorbeeld stichting of onderbrenging van het eigendom bij de gemeente)  zou die belastingplicht er niet zijn. Ten tweede beraadt de gemeente Deventer zich in 2019 als groot aandeelhouder over de positionering van maatschappelijk vastgoed, waaronder die van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer, het sportbedrijf en de NV Milieucentrum.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 718.950

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 25.539

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat:

€ 2.689

€ 3.320

Niet bekend

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 272.268 (0)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

NV Deventer schouwburg

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

deventerschouwburg

Programma:

PG10

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

77,50%

Doel en openbaar belang:

Aanbieden van een breed en gevarieerd programma van (professionele) podiumkunst voor stad en regio.

Financieel risico:

In het totale aandelenkapitaal van deze vennootschap van afgerond € 420.000 neemt de gemeente Deventer voor € 325.260 deel. De andere aandelen zijn in handen van negen Deventer bedrijven. Het financiële  risico van de gemeente in de NV is in die zin beperkt, dat het aandelenkapitaal niet is geactiveerd. De gemeente subsidieert de schouwburg met een substantieel jaarbedrag, waarbij rekening is gehouden met de verplichtingen van de schouwburg richting de NV Maatschappelijk  Vastgoed Deventer (erfpacht van de huisvesting). Daarmee zorgt de gemeente voor een stuk borging van de continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel van de huisvesting kosten zal uit opbrengsten van de schouwburg moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen.

Toelichting:

De schouwburg heeft haar meerjarenbegroting 2019-2022 geactualiseerd (exploitatie, investeringen en liquiditeiten in meerjarig perspectief). De schouwburg heeft twee meerjarige perspectieven opgesteld. Eén met behoud van bestaande programmering die alleen realiseerbaar is als de gemeente structureel aanvullende subsidie toekent en één binnen het beschikbaar budget van de schouwburg met als gevolg dat de programmering moet worden gehalveerd. In beide toekomstscenario's is externe financiering van toekomstige vervangingsinvesteringen nodig. De schouwburg heeft de gemeente verzocht die financiering te gaan verstrekken. In het voorjaar van 2019 neemt het college daarover een besluit nadat de wensen en bedenkingen van de raad zijn gehoord.
In het kader van de besluitvorming over de Cultuurvisie wordt tevens een besluit genomen over het verzoek van de schouwburg voor aanvullende structurele subsidie om daarmee de bestaande programmering in stand te kunnen houden.
Punt van uitwerking in de meerjarige begroting is dat het weerstandvermogen nog op peil moet worden gebracht. Op basis van een door de schouwburg in samenspraak met haar accountant opgestelde risicoscan moet het weerstandsvermogen van de schouwburg worden opgebouwd naar een vastgestelde benodigde omvang.

Omdat de schouwburg nog geen meerjarenbegroting 2019-2022 heeft vastgesteld en de gemeente nog geen besluit heeft genomen over én een verzoek voor eenmalige subsidie 2019 en 2020 én de financiering met gemeenteleningen van vervangingsinvesteringen heeft de accountant van de schouwburg over de jaarrekening 2017 nog geen verklaring afgegeven en is de jaarrekening 2017 derhalve nog niet ter vaststelling aan de aandeelhoudersvergadering aangeboden. De cijfers over 2017 zijn daarom nog niet volledig in deze paragraaf gepresenteerd. Wel is een prognose over het jaarrekening resultaat 2017 vermeld.

De begroting 2018 van de schouwburg sloot budgettair neutraal.  Een concept jaarrekening 2018 is nog niet beschikbaar.

Beleidsvoornemens:

In het koersdocument Zichtlijnen 2016-2019 schetst de schouwburg dat ze het culturele baken van de stad wil zijn, met aantrekkelijke programmering en intensieve samenwerking met partners in de stad, de regio en provincie.
De schouwburg heeft een strategische visie 2019-2022 opgesteld die past en realiseerbaar is onder de voorwaarde dat de gemeente bereid is aanvullende structurele subsidie te verstrekken door te kiezen voor handhaving van de bestaande programmering en bijbehorende meerjarige begroting. Indien de gemeente besluit geen aanvullende structurele subsidie beschikbaar te stellen dan zal de schouwburg een nieuwe visie voor 2019-2022 moeten gaan opstellen. Het visietijdvak loopt parallel aan de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

€ 1.639.012 (+ € 25.000)

Realisatie subsidie:

€ 1.639.012 (+ € 25.000)

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

- € 356.438

0

0

Bron:

Prognose jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 325.360 (0)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

NV Luchthaven Teuge

Vestigingsplaats:

Teuge

Website:

teuge-airport

Programma:

PG10

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

25%

Doel en openbaar belang:

Exploitatie van een luchthaven voor zakelijke en recreatieve burgerluchtvaart.

Financieel risico:

Algemeen risico is dat vliegbewegingen achterblijven bij de raming, minder havengelden worden ontvangen en negatieve exploitatieresultaten worden behaald.

Specifieke risico's zijn de laagvliegroutes Lelystad tot 2023 en de herindeling van het luchtruim vanaf 2023. Specifiek risico is dat het Nationaal Paracentrum hierdoor noodgedwongen zou moeten verhuizen waardoor de NV Luchthaven Teuge een aanzienlijke structurele inkomstenbron (50%) mis gaat lopen. Bij brief van 22-2-2019 heeft de Minister met een kamerbrief kenbaar gemaakt dat op 25-1-2019 maatwerk afspraken zijn vastgelegd tussen het ministerie, luchtverkeersleiding Nederland, Commando Luchtstrijdkrachten, Lelystad Airport, luchthaven Teuge en het parachutistencentrum over de periode tot aan herziening van het luchtruim. waardoor er gesprongen kan blijven in de afgesproken tijdblokken.

Toelichting:

De aandelen van deze NV zijn in handen van de gemeenten Apeldoorn (ca. 54,5%), Deventer (ca. 25%), Zutphen (ca.11,5%) en Voorst (ca. 8,5%). De NV voorziet in haar financiering vanuit een private bank. De inbreng van de vier deelnemende gemeenten in de NV beperkt zich dan tot de inbreng van het oorspronkelijke aandelenkapitaal. Eind 2015 is een toekomstvisie  voor de luchthaven aangeboden. Door de het besluit over de vliegroutes van Lelystad Airport en de herziening van het luchtruim na 2023 is de toekomst visie van de luchthaven Teuge in heel ander daglicht komen te staan.

Vanuit de Wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) heeft het Rijk Provinciale Staten van Gelderland opdragen een luchthavenbesluit op grond van de Wet luchtvaart te nemen. De aandeelhoudende gemeenten in de NV Luchthaven Teuge, waaronder de gemeente Deventer met een belang heeft van 25%, hebben uitgesproken het aantal vliegbewegingen te maximeren op 80.000. Dat zal de NV Luchthaven Teuge als uitgangspunt hanteren voor de aanvraag om een nieuw luchthavenbesluit bij Provinciale Staten.

Beleidsvoornemens:

Een exploitatieplan voor bedrijventerrein West (meerdere eigenaren) wordt door de NV opgesteld in samenspraak met gemeenten Voorst en Apeldoorn  en Ontwikkelingsmaatschappij OostNL (Ministerie EZ en provincies Overijssel en Gelderland). De groei van bedrijvigheid versterkt de financiële positie van de luchthaven.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 1.328.052

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 1.232.624

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

€ 224.759

- € 25.892

€ 40.869

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 489.857 (€ 489.857)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Enexis Holding NV

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Website:

enexis

Programma:

PG12

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

0,26 %

Doel en openbaar belang:

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.
Met de deelneming heeft Deventer invloed op de dienstverlening en de tarieven, grip op de uitvoering van een publiek belang waaronder het faciliteren van de transitie naar duurzame energie.

Financieel risico:

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

De gemeente is voor 0,2592% aandeelhouder in deze vennootschap. Het risico is beperkt tot dat percentage van het nominale aandelenkapitaal en het risico op het verlies van de dividend. Bij eerstgenoemd risico hoort de opmerking dat Enexis zich met meer dan 50% eigen vermogen al boven de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% bevindt. Als ook rekening wordt gehouden met de achtergestelde status van € 350 miljoen van de “Vordering op Enexis vennootschap” (de Bruglening van €1,8 miljard), geldt dat er sprake is van een laag risico. Bij het risico op het verlies van de structurele dividendraming hoort de opmerking dat Enexis Holding in een gereguleerde markt opereert, onder toezicht van de Energiekamer. De in de gemeentebegroting opgenomen ramingen zijn afkomstig uit de businessplannen van de NV, rekening houdende met de Aanwijzing van de minister van EZ dat de dividend pay-out ratio vanaf boekjaar 2011 maximaal 50% mag bedragen.

Toelichting:

In de begroting van de gemeente Deventer is € 303.000 structureel dividend geraamd.  De concept jaarrekening 2018 van Enexis toont een netto resultaat van 319 mln. terwijl dat over 2017 nog € 207 mln. was. Daarmee ontvangt de gemeente Deventer over 2018 een hoger dan geraamd dividend, namelijk € 432.000. Het eenmalige voordeel van € 113.000 wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2019.

Beleidsvoornemens:

In de aandeelhoudersvergadering van Enexis Holding NV van 20 april 2017 is het Strategisch Plan 2017 van Enexis vastgesteld. De nieuwe strategische koers richt zich op excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie. Hiermee komt het bedrijf tegemoet aan de veranderende vraag in de samenleving én maakt het explicieter wat zij bijdraagt aan de energietransitie op het gebied van flexibiliteit, energiebesparing, duurzame gebiedsontwikkeling en elektrisch vervoer.
Enexis blijft excellente processen en excellente dienstverlening ambiëren. Dat vergt een radicaal herontwerp van processen en ICT. Dat leidt naar verwachting tot kostenefficiëntie en daarmee tot voldoende mogelijkheden extra activiteiten te ontplooien om maximaal bij te dragen aan de energietransitie. Voortgezette kostenefficiëntie leidt ook tot ook tot zo laag mogelijke tarieven voor de klant en voor de aandeelhouders tot het streven het rendement van de laatste jaren minstens op gelijk niveau te blijven handhaven.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

€ 303.000

Realisatie dividend

€ 432.000 (concept jaarrekening)

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 3.808 mln.

€ 4.024 mln.

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 3.860 mln.

€ 2.272 mln.

Nog niet bekend

Resultaat:

€ 207 mln.

€ 319 mln.

€ 200 mln.

Bron:

Jaarrekening

Concept jaarrekening

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 932.512 (€ 932.512)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Wadinko NV

Vestigingsplaats:

Zwolle

Website:

wadinko

Programma:

PG12

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

2,55 %

Doel en openbaar belang:

Stimulering van gezonde bedrijvigheid (met name in de maakindustrie en zakelijke dienstverlening en logistiek) en daarmee de werkgelegenheid in werkgebied van de aandeelhouders. Wadinko participeert momenteel in twee Deventer bedrijven (op een totaal van 25 participaties).

Financieel risico:

De gemeente Deventer bezit 2,55% van de aandelen. De overige aandeelhouders zijn 24 gemeenten in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe en de provincie Overijssel. Het risico van de gemeente is beperkt tot het niet-geactiveerde aandelenkapitaaldeel ad € 6.100. Het risico is gering, ook omdat de actuele waarde van de vennootschapsportefeuille per 31 december 2017 € 14,6 miljoen hoger is dan de boekwaarde (bron: jaarverslag 2017). De NV heeft geen vreemd vermogenspositie. De NV keert structureel dividend uit. Voor Deventer € 30.000 structureel.

Toelichting:

Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico's. Door interne maatregelen m.b.t. risicobeheersing zijn risico's voor aandeelhouders beperkt.
Wadinko participeert in Raden van Commissarissen van participaties opdat daarmee toezicht kan worden gehouden op de directies. Bij participaties die geen Raad van Commissarissen hebben, is met een aandeelhoudersovereenkomst een vergelijkbare situatie gecreëerd.
Wadinko is financieel gezond.

Beleidsvoornemens:

In het beleidsplan 2016-2020 heeft Wadinko de volgende twee doelen benoemd: 5.000 arbeidsplaatsen in 2021 te realiseren bij Wadinko participaties (2017= 2.471) en gemiddeld 4% rendement te realiseren op het eigen vermogen (in de periode 2013-2017 bedroeg het rendement 5,8%)..
Wadinko heeft geconstateerd dat in haar werkgebied behoefte is aan risicokapitaal bij kleine ondernemingen waar participatie door middelen van aandelen kapitaal (nog) niet realistisch is. Wadinko heeft ondernemersleningen geïntroduceerd en daarvoor € 3.000.000 gealloceerd voor dit product. Er worden achtergestelde leningen verstrekt van maximaal € 300.000.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

€ 30.000

Realisatie dividend

Nog niet bekend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 65.626.483

€ 66.600.000

€ 67.000.000

Vreemd vermogen:

€ 66.600.000

€ 1.500.000

€ 1.500.000

Resultaat:

€ 1.537.423

€ 1.500.000

€ 1.500.000

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 6.100 (0)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Website:

erhbv

Programma:

PG12

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

0,26 %

Doel en openbaar belang:

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (“PBE”). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Doel is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico:

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Toelichting:

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Beleidsvoornemens:

Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 mln.(merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten.
De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.
Verwachting is dat € 1.650.000 dividend wordt uitgekeerd, voor Deventer afgerond 0,26% is € 4.200.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 1.620.245

€ 1.605.524

0

Vreemd vermogen:

€ 17.940

€ 22.928

0

Resultaat:

- € 18.459

- € 14.721

0

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 1 (€ 1)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

NV Wonen boven winkels

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

wbwd

Programma:

PG05

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

50%

Doel en openbaar belang:

Investeren in en exploiteren van het wonen boven winkels, in het belang van een veiliger en leefbaarder binnenstad.

Financieel risico:

Financieel risico is de verhuurbaarheid en waardeontwikkeling van het eigendom. Het ondernemingsplan 2017-2020 laat positieve exploitatieresultaten en ratio's zien. In 2015 is een waardevermindering toegepast. De vastgoedmarkt heeft zich echter hersteld.

Toelichting:

De gemeente Deventer en Woonbedrijf Ieder1 (middels haar 100% dochteronderneming Wonen boven winkels vastgoedfonds Stedendriehoek BV) zijn elk voor 50% aandeelhouder in deze vennootschap. De uitdaging van deze NV is om de doelstelling (een veilige en leefbare binnenstad via realisering van woningen boven winkels) te halen met minimaal break even exploitatieresultaten. Dat is tot nu toe in beperkte mate gelukt en mede daarom waren in het verleden aanvullende kapitaalstortingen nodig. Omdat die aanvullende kapitaalstortingen niet zijn geactiveerd, is het aandeel van de gemeente Deventer in het Eigen Vermogen van de NV afgerond € 1,1 mln. per 31 december 2018 nog steeds hoger dan het geactiveerde aandelenkapitaal ad € 454.000. Daarnaast is een via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verkregen lening van € 700.000 doorgeleend aan de NV.

Beleidsvoornemens:

Volgens het jaarplan 2019 zet de NV in op het ontwikkelen  en transformeren van de Stadshof in het kernwinkelgebied zodat dit binnenterrein voor een breed publiek toegankelijk wordt en  daarmee 80 tot 100 woningen ontsloten kunnen worden. Daarvoor wordt externe financiering gezocht.  
Tweede speerpunt is het verleiden en stimuleren van eigenaren in het kernwinkelgebied om zelf te gaan investeren. Binnen dit gebied zijn circa 420 woningen te realiseren. In 2019 stelt de NV zich ten doel 10 eigenaren te bewegen een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheden en (financiële)  consequenties van het in gebruik nemen van leegstaande verdiepingen boven winkels/horeca/kantoren. WBWD biedt die eigenaren dit inzicht.

In 2018 is WBWD gestart met de herijking van haar koers. Met de Raad van Commissarissen en aandeelhouders wordt gekeken naar de rol en bijdrage van WBWD binnen de ontwikkelingen in de binnenstad en op de woningmarkt. In 2019 wordt een voorkeursscenario ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Binnen de begroting van de NV zijn op dit moment geen investeringen in nieuwe projecten voorzien

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 2.104.784

€ 2.159.000

€ 2.486.000

Vreemd vermogen:

€ 3.968.058

€ 3.790.000

€ 3.791.000

Resultaat:

€ 338.229

€ 54.000

€ 148.000

Bron:

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarplan

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 454.000 (€ 454.000)

Garantie 31-12-2018:

€ 1.380.000

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

€ 1.450.000 (0)

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

NV Sportbedrijf Deventer

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

sportbedrijfdeventer

Programma:

PG08

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

100%

Doel en openbaar belang:

Stichten, beheren, exploiteren en in stand houden van binnensportaccommodaties (De Scheg, Borgelerbad, sporthallen/gymzalen).

Financieel risico:

Op basis van een risicoscan is het benodigd weerstand vermogen voor de NV vastgesteld. Als subsidieverstrekker zorgt de gemeente voor een stuk borging van de continuïteit van deze vennootschap. Een substantieel ander deel zal van de gebruikers (opbrengsten) moeten blijven komen. Dat was, is en blijft een risico voor dergelijke voorzieningen en het is voor de vennootschap een uitdaging om te blijven zorgen voor een aantrekkelijk aanbod tegen marktconforme / concurrerende prijzen in het belang van het op niveau houden van het gebruik. De jaarrekening 2017 laat een weerstandvermogen van € 670.000,- zien. Het beoogd benodigd weerstandvermogen (vastgesteld op € 656.000) is daarmee gerealiseerd.  In 2019 wordt wederom een risicoscan uitgevoerd en op basis daarvan wordt het benodigd weerstandvermogen geactualiseerd.

Toelichting:

Beleidsvoornemens:

In december 2016 is het strategisch beleid voor het sportbedrijf vastgesteld. Aan het uitvoeringsplan wordt gewerkt.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

€ 4.008.353 (excl. projectsubsidies)

Realisatie subsidie:

€ 4.008.353 (excl. projectsubsidies)

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 659.472

€ 675.983

€ 689.866

Vreemd vermogen:

€ 16.103.646

€ 15.892.057

€ 15.058.831

Resultaat:

€ 54.317

€ 16.491

€ 13.883

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 90.756 (0)

Garantie 31-12-2018:

€ 1.737.505

Lening 31-12-2018:

€ 14.287.593

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

NV Bergkwartier

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

nvbergkwartier

Programma:

PG10

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

17,50%

Doel en openbaar belang:

Aankoop, restauratie en verhuur van monumentale en karakteristieke panden binnen de gemeente Deventer en aangrenzende gemeenten.

Financieel risico:

Het belang van de gemeente Deventer in deze NV is ca. 17,5 % van het totale aandelenkapitaal. De andere grote aandeelhouders zijn bank- en verzekeringsinstellingen, beleggingsfondsen en Deventer stichtingen.  Het financieel risico van de gemeente beperkt zich tot het ingebrachte aandelenkapitaal.

Toelichting:

De jaarrekening 2014 van de NV sloot met een negatief resultaat van -/- € 15,361 miljoen, namelijk een positief operationeel resultaat van € 2,5 miljoen en wegens toepassing van herwaarderingen -/- € 11,4 miljoen en afkoop van een renteswap pus andere  kosten -/- € 5,5 miljoen.  Als gevolg hiervan kon aan aandeelhouders geen dividend meer worden uitgekeerd.  Voorzichtigheidshalve is in het meerjarenperspectief van de gemeente Deventer ook geen dividend meer geraamd. In het Strategische Plan van de NV (vastgesteld in 2017) wordt een versterking van de financiële positie in gang gezet met een loan to value vanaf 2019 van < 40%. Als de financiële positie is versterkt zijn in de toekomst ook weer dividend uitkeringen mogelijk.  

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 2.593.000. Daaronder is begrepen een waardestijging van € 1.971.440 waarvan € 2.218.181 met resultaatbestemming ten gunste van de Herwaarderingsreserve wordt gebracht en € 246.741 ten laste van de algemene reserve. Het voorstel tot resultaatbestemming bevat een dividenduitkering van achterstallig dividend (over de jaren 2014 tm 2016) van € 374.911 en aanvullend over 2017 van € 100.859. Totaal wordt € 475.770 uitgekeerd , hetgeen een dividend is van 5% van de nominale waarde en als regulier dividend op de aandelen wordt ontvangen. Deventer ontvangt (afgerond) € 65.000 eenmalig.

Met het aandeelhoudersbesluit (2016) tot overheveling van middelen van Herwaarderingsreserve naar Algemene Reserve ("teruggeven" van de nominale waarde aan aandeelhouders) en de verbetering van financiële ratio's volgens het Strategisch Plan ligt structureel dividend uitkeren mogelijk vanaf 2019 weer in het verschiet. De NV zal eerst nog het "misgelopen" dividend van voorgaande jaren (€ 1,365 mln.) aan de aandeelhouders gaan uitbetalen.

Beleidsvoornemens:

Met het verder verstevigen van het financieel fundament volgens het Strategisch Plan kan de NV Bergkwartier zich weer nadrukkelijk richten op haar strategische doelen voor behoud (en herontwikkeling) van historisch waardevol erfgoed in de stad en de omgeving.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

0

Realisatie dividend

€ 65.651

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 32.735.708

€ 38.360.000

€ 41.410.000

Vreemd vermogen:

€ 30.507.059

€ 25.808.000

€ 23.296.000

Resultaat:

€ 2.593.092

€ 2.064.000

€ 3.005.000

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 1.561.004 (€ 1.561.004)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

nvvastgoedmaatschappij

Programma:

PG10

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

100%

Doel en openbaar belang:

Ontwikkeling en beheer van sociaal-cultureel maatschappelijk vastgoed.

Financieel risico:

Risico wordt gelopen over de terugbetaling van de door de gemeente verstrekte geldleningen. De NV doet dat met de huurbaten van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Ander risico is dat de NV vanaf 2016 vennootschap belastingplichtig is. In 2019 worden toekomstopties ter oplossing hiervan ter besluitvorming aangeboden.

Toelichting:

De gemeente loopt risico op verlies van aandelenkapitaal en het niet-tijdig of niet terugontvangen van de verstrekte leningen. De vennootschap heeft tegenover de exploitatielasten van die leningen huurbaten van de gebruikers staan en de gemeente bij de vaststelling van de jaarbijdragen / jaarsubsidies voor die gebruikers rekening houdt met die verplichtingen. Tegenover het aandelenkapitaal en de leningenschuld staat de waarde van het maatschappelijk vastgoed voor huisvesting van belangrijke cultuurvoorzieningen.

In 2013 is besloten nieuwbouw bibliotheek en het Filmtheater te laten ontwikkelen, inbrengen en exploiteren door de NV. Financiering wordt door de gemeente geleverd. In 2018 is de nieuwbouw bibliotheek opgeleverd en in gebruik genomen.

Vanaf 2016 is de NV, alleen al wegens de NV-vorm, vennootschapsbelastingplichtig. Reden om  toekomstopties  uit te werken.  In de tweede helft van 2018 worden die toekomstopties voorgelegd.

De jaarrekening 20167 sluit met een positief resultaat van € 23.350. Begroot was een positief resultaat van € 66.431.  Verschil is veroorzaakt door hogere onderhoudskosten Cultureel Centrum en enkele onvoorziene posten zoals afrekening energie, Vpb-advies en een afrekening op het beëindigen van het huurcontract voor het zogenaamde Koopmanspand in het Havenkwartier.

2018 sluit met een negatief exploitatieresultaat van -€ 719.014. Daarvoor zijn drie redenen.
Ten eerste het hogere percentage afschrijving op het Cultureel Centrum (CC) vanaf 2018 zoals dat bij de start van het CC is bepaald. De hogere afschrijving vanaf 2018 is € 175.000. Dekking vindt plaats door de daarvoor beschikbare reservepositie en door de huurbaten in het meerjarenperspectief.
Ten tweede de begrote stapsgewijze verhoging van huren gebouwen Havenkwartier en de extra organisatiekosten in de jaren 2014-2018: voor 2018 € 40.000.  
Ten derde de afschrijving op de gebouwen De Viking en bibliotheek. Vanaf de oplevering van de gebouwen De Viking en nieuwbouw bibliotheek worden ook die gebouwen in het meerjarenperspectief voor de exploitatie van de NV ingebracht. Ter voorkoming van afdracht van Vennootschapsbelasting is in 2015 besloten tot de omzetting van de gemeentelijke middelen van a fonds perdu in aandelenkapitaal ten behoeve van de projecten bibliotheek (€ 5 mln.) en de Viking (€ 10,5). Door die omzetting is de jaarlijkse afschrijving (Viking € 237.000 en Bibliotheek € 258.000) in de exploitatie van de NV hoger en ontstaan netto exploitatienadelen en daardoor ook een oplopende post negatieve reserve binnen het Eigen Vermogen. Tezamen met het aandelenkapitaal, dat uiteraard op de balans in tact blijft, is het eigen vermogen van de NV (aandelenkapitaal + reserve) in het meerjarenperspectief positief.

Beleidsvoornemens:

De NV is ontwikkelaar van de projecten Viking en nieuwbouw bibliotheek. De gemeente financiert met aandelenkapitaal en geldleningen beide projecten.

Voor de aanstaande gedeeltelijke leegstand in het Cultureel Centrum (o.a. wegens het vertrek van het Filmhuis) zal de NV in 2019 in samenspraak met de gemeente toekomstopties voor het Cultureel Centrum presenteren. Vanuit de gemeente is daartoe allereerst een visie op cultuureducatie inclusief de inzet van cultureel maatschappelijk vastgoed worden ontwikkeld en wordt in het voorjaar van 2019 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. aar 2018).  

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 19.485.572

€ 22.101.979

€ 21.371.540

Vreemd vermogen:

€ 9.153.677

€ 9.437.038

€ 18.067.468

Resultaat:

€ 23.350

- € 719.014

- € 644.673

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 17.029.500 (€ 17.424.500)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

€ 17.068.679

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

0

Einde tabel

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

bngbank

Programma:

PG12

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

0,5 %

Doel en openbaar belang:

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. BNG levert financiële diensten, onder andere kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren.

Financieel risico:

De gemeente Deventer bezit ongeveer 0,5% van de aandelen in deze vennootschap. De andere aandeelhouders zijn gemeenten, provincies en de staat. Het eigenaarschap van deze overheden én het in de statuten verankerde beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico  van kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. In lijn daarmee is het gemeentelijk risico op verlies van het ingebrachte kapitaal gering. Van het nominaal aandelenkapitaal van 292.313 aandelen tegen € 2,50 is afgerond € 60.000 geactiveerd.

Toelichting:

Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Beleidsvoornemens:

BNG blijft onveranderd het openbaar behartigen.

BNG Bank voert met ingang van het boekjaar 2011, in beginsel voor de gehele periode tot 2018, een dividendbeleid waarbij 25% van de nettowinst wordt uitgekeerd. Aanleiding voor dit beleid vormt de invoering van aangescherpte kapitaalvereisten.
Na afloop van de genoemde overgangsperiode heeft onlangs (mei 2018) heroverweging van het dividendbeleid plaatsgevonden. Vanuit de kapitaalspositie van de bank is een verhoging van de dividenduitkering voor het lopende boekjaar mogelijk.
Besloten is om het dividendbeleid per 2019 (voor 2018 en volgende jaren) te herzien en om het uitkeringspercentage voor het boekjaar 2017 vast te stellen op 37,5%. Op basis van de verwachte ontwikkeling van de balans (omvang en risico gewogen activa) en de winst in 2017 is het niveau van de kapitaalratio’s bij het dividendvoorstel ruim boven de targetniveaus.
In 2018 zal BNG Bank haar dividendbeleid gaan aanpassen en van toepassing verklaren voor de jaarrekening 2018 BNG Bank. Verwachting is dan dat het in 2018 (over jaarrekening 2017) uitgekeerde dividend ook structureel wordt. Structureel voordeel voor Deventer is afgerond € 400.000. Dit structurele voordeel is in de Tweede Kwartaalrapportage 2018 reeds  meegenomen.
Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat het over 2018 uit te keren dividend (verhoogd naar 50% van de netto winst)  € 90.000 hoger is dan ingeschat en gemeld in de Tweede Kwartaalrapportage van 2018. De structureel aanvullende € 90.000 wordt meegenomen in de Tweede kwartaalrapportage 2019.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

€ 740.000

Realisatie dividend

€ 833.092

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 4.486 mln.

€ 4.991 mln.

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 135.041 mln.

€ 132.518

Nog niet bekend

Resultaat:

€ 393  mln.

€ 337 mln.

Nog niet bekend

Bron:

Jaarrekening

Jaarrekening

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 730.782 (€ 60.650)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Vitens NV

Vestigingsplaats:

Arnhem

Website:

vitens

Programma:

PG12

Aard:

NV

Deelnemingspercentage:

0 % (M.i.v. 2018 aandelen verkocht)

Doel en openbaar belang:

In 2017 heeft de gemeente Deventer haar aandelen verkocht aan de provincie Overijssel. Het publiek belang, de productie en leverantie van (drink)water, is vanaf 2018 goed bij de provincie geborgd.

Financieel risico:

Deventer heeft haar aandelen in Vitens per 1-1-2018 verkocht. De achtergestelde lening aan Vitens loopt nog door tot 2020 (laatste jaar van aflossing). De boekwaarde van de achtergestelde lening is op 31-12-2018 € 371.432 groot.

Toelichting:

Beleidsvoornemens:

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

€ 65.000

Realisatie dividend

Nihil

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 489,1 mln.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen:

€ 1.250,4 mln.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat:

€ 48,5 mln.

N.v.t.

N.v.t.

Bron:

Jaarrekening

Deventer per 1-1-2018 aandelen verkocht.

Deventer per 1-1-2018 aandelen verkocht.

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

0

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

€ 371.432

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Coöperatie ParkeerService ua

Vestigingsplaats:

Amersfoort

Website:

parkeerservice

Programma:

PG03

Aard:

Coöp

Deelnemingspercentage:

6 %

Doel en openbaar belang:

Advisering en levering van diensten voor straatparkeer- en garagebeheer en straatparkeer handhaving. Samenwerkingsverband van gemeenten.

Financieel risico:

Per 1-1-2019 is de gemeente Deventer uitgetreden.

Toelichting:

Beleidsvoornemens:

Contractwaarde 2018:

€ 430.000

Realisatie contractwaarde:

€ 495.000

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 3.115.768

Nog niet bekend

N.v.t.

Vreemd vermogen:

€ 60.499

0

N.v.t.

Resultaat:

- € 182.664

0

N.v.t.

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Per 1-1-2019 treedt Deventer uit.

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Coöperatie Dimpact ua

Vestigingsplaats:

Enschede

Website:

dimpact

Programma:

PG12

Aard:

Coöp

Deelnemingspercentage:

3 %

Doel en openbaar belang:

Het inkopen van ict-oplossingen en het verwerven en delen van kennis.

Financieel risico:

Dimpact is financieel gezond. Gegeven de groei van het aantal producten en aantal leden (gemeenten) zal (op advies de accountant) de bedrijfsvoeringreserve in de komende jaren groeien tot € 1.500.000. Daarnaast dient er een buffer in de algemene reserves te worden gecreëerd. Hiermee kunnen toekomstige aanbestedingen worden gefinancierd, die nodig zijn voor het vervangen en vernieuwen van het bestaande product- en diensten portfolio.

Toelichting:

Beleidsvoornemens:

De coöperatieve vereniging Dimpact ontwikkelt en levert oplossingen voor verbetering van de digitale dienstverlening van gemeenten. Deventer betaalt jaarlijks € 6.000 contributie en heeft een overeenkomst voor het afnemen van een basispakket. Dit bestaat uit softwaresystemen en hostingskosten van de software.

Het lidmaatschap van de vereniging Dimpact houdt in dat gebruik kan worden gemaakt van een aantal softwarepakketten ter ondersteuning van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. Hieronder valt het front- en midoffice systeem (waaronder zaak- en DMS-systeem e-Suite) en diverse koppelingen met bijv. MijnOverheid Berichtenbox, de basisregistraties en overige bronnen uit de GDI. Hosting van de eSuite, beheer en onderhoud is hierbij inbegrepen, evenals doorontwikkeling van de systemen om aan te kunnen sluiten bij de doelen van de Digitale Agenda 2020. Met de eSuite verbeteren we onze digitale dienstverlening door zaakgericht te werken.
Samenwerken in de vereniging van gemeenten zorgt, naast inkoopvoordeel, voor kennisdeling waardoor de leden elkaar verder helpen.

33 gemeenten nemen deel in Dimpact.

De ledengroeidoelstelling is gerealiseerd, Dimpact vertegenwoordigt nu ruim twee miljoen inwoners. Er ligt een sterke focus op de lange termijn waardecreatie voor haar leden. De strategische koers is herijkt en begin 2018 door de ALV aangenomen. Ook heeft de governance een andere vorm gekregen. Naast de bestaande beheersactiviteiten, worden ook innovatie-activiteiten in gezamenlijkheid ontplooid: ‘het innovatiespoor’. Daarin is Dimpact de innovatie-katalysator met doe- en opschaalkracht voor en door gemeenten. Samen innoveren staat centraal. Samen hebben we meer innovatiekracht, meer ideeën en middelen

Contractwaarde 2018:

€ 994.497

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 1.105.477

€ 1.242.312

€ 1.264.619

Vreemd vermogen:

€ 1.415.580

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

€ 331.707

€ 136.836

€ 22.307

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland

Vestigingsplaats:

Zwolle

Website:

ggd

Programma:

PG08

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

9 %

Doel en openbaar belang:

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daarbij richt de GGD zich  op het verminderen van ongelijkheid in de kans op goede gezondheid onder inwoners.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland.

Samenwerking in de regio IJsselland door uitvoering van de Wet publieke gezondheid en richt zich op jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid en advies over gezondheidszorg aan gemeenten, zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen.  Volgens de wet moeten GGD' en dezelfde gebiedsindeling bevatten als de gemeenten die samen de Veiligheidsregio vormen.

Financieel risico:

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Additionele producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten  – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.

Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Deventer klein.  Risico's voor de GD zijn o.a. faillissement van toeleveranciers, claims en procedures, extra inzet medewerkers bij uitbraak infectieziekte en boventallig personeel bij beëindiging of afnemende activiteiten.

Toelichting:

In totaal nemen 11 gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD IJsselland. Elke gemeente heeft 1 stem. De zeggenschap in de GGD is daarmee afgerond 9%. Het financieel belang van Deventer in de GGD is echter 19 %.

Beleidsvoornemens:

De Programmabegroting 2019 omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:
- Financiële uitgangspunten Programmabegroting 2019, die in december 2017 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland zijn vastgesteld;
- Programmabegroting 2018, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2017;
De begroting gaat uit van bestaand beleid. Na de gemeenteraadsverkiezingen stelt GGD IJsselland samen met de deelnemende gemeenten een nieuwe Bestuursagenda op met daarin strategische opdrachten aan GGD IJsselland voor de nieuwe bestuursperiode.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

€ 3.262.051

Realisatie bijdrage GR:

€ 3.262.051

Subsidie 2018:

€ 113.000

Realisatie subsidie:

€ 76.564

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 1.378.000

€ 1.239.000

€ 1.227.000

Vreemd vermogen:

€ 5.733.000

€ 5.511.000

€ 5.283.000

Resultaat:

€ 211.000

0

0

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Vestigingsplaats:

Zwolle

Website:

bedrijfsvoeringsorganisatie-regionale-jeugdzorg

Programma:

PG09

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

9 %

Doel en openbaar belang:

Samenwerking van 11 gemeenten in de regio IJsselland voor gezamenlijke inkoop en facturatie van de jeugdzorg en de informatievoorziening daarover.
Het betreft hier een uitvoeringsorganisatie. Besluitvorming ten aanzien van beleid is verantwoordelijkheid van de lokale deelnemende gemeenten.
Het bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid.

Financieel risico:

Financieel risico ten aanzien van de bedrijfsvoeringorganisatie is zeer beperkt omdat het kleine organisatie betreft met deels personele detacheringen vanuit gemeenten.

Toelichting:

11 gemeenten nemen deel in de gemeenschappelijke regeling. Zeggenschap is derhalve afgerond 9%. Van het totaal inkoop volume is 21,3% aandeel Deventer, welke gebaseerd is op het jeugdbudget (bij de start van de GR) op basis van de meicirculaire 2015.
Omdat de GR de facturatie voor de inkoop van jeugdzorg bij zorgaanbieders uitvoert, kent de GR zowel aan de activa- als passivazijde van de balans financiële posities die budgettair neutraal voor de GR zijn. De GR heeft geen eigen vermogen en geen eigen liquide middelen. De GR taken worden bevoorschot door de deelnemende gemeenten en aan het eind van het jaar worden de gerealiseerde uitgaven met gemeenten afgerekend. Het exploitatiesaldo van de begroting en jaarrekening van de GR is daarmee jaarlijks nihil..
De jaarrekening 2017 heeft op 20-7-2018 een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Vaststelling van de jaarrekening 2017 vindt eind september 2018 door het bestuur van de GR plaats. De deelnemende gemeenten dragen in de apparaatskosten van de GR over 2017 ongeveer € 250.000 meer bij dan begroot.  Deventer betaalt over 2017 € 73.000 meer dan begroot.

Beleidsvoornemens:

In 2017 is besloten tot voortzetting van de bedrijfsvoeringorganisatie Jeugdzorg IJsselland in 2018.  
De gemeenteraad heeft op 20-12-2017 het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om:
1. De uitgangspunten van een lichte Gemeenschappelijke Regeling (GR) zoals de GR BVO IJsselland is, te bestendigen/handhaven;
2. De GR alleen (boven) regionale inhoudelijke thema's regionaal uit te laten voeren;
3. De regionale samenwerking in de GR BVO mag niet ten koste gaan van de lokale beleidsverantwoordelijkheid voor de jeugdhulp
Met een raadsmededeling (17 april 2018) is aangegeven dat de GR haar begroting 2019 voor apparaatskosten (met een "tegenstem" van Deventer flink heeft opgehoogd. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2018 het college van burgemeester en wethouders verzocht, het bestuur van de GR RSJ IJsselland op de hoogte te stellen van de zienswijze van Deventer bij de gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019, die luidt dat de budgetverhoging onvoldoende is onderbouwd, de transformatie lokaal plaats moet plaatsvinden (grote uitdaging vanwege de toenemende in de zorg) en de taken van het servicebureau zouden moeten afnemen i.p.v. toenemen/uitbreiden. De taken moet goed georganiseerd worden echter dat houdt niet per definitie in dat het meer geld moet kosten.  Ondanks die zienswijze heeft het bestuur van het RSJ de gewijzigde begroting 2018 en de begroting 2019 vastgesteld.  

Contractwaarde 2018:

€ 21,1 mln. (Inkoop)

Realisatie contractwaarde:

Nog niet bekend

Bijdrage GR 2018:

€ 531.000

Realisatie bijdrage GR:

Nog niet bekend

Subsidie 2018:

€ 2,0 mln. (Jeugdbescherming)

Realisatie subsidie:

Nog niet bekend

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

0

0

0

Vreemd vermogen:

0

0

0

Resultaat:

0

0

0

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Veiligheidsregio IJsselland

Vestigingsplaats:

Zwolle

Website:

veiligheidsregio-ijsselland

Programma:

PG02

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

9%

Doel en openbaar belang:

Samenwerking in de regio IJsselland op het terrein van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Bij wet zijn gemeenten ondergebracht in 25 veiligheidsregio's om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren.

Financieel risico:

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd en opgenomen in de programmabegroting 2018.
De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, hogere prijs (dan beschikbaar) tankautospuiten bij de aanbesteding en complexiteit Europese aanbestedingen.
Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment  een weerstandsvermogen van 1,0 mln. Dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Aan de hand van ervaringen met risicomanagement de komende jaren pas definitieve uitspraken te doen over de eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve / weerstandscapaciteit.
De zeggenschap in de Veiligheidsregio is 9% en het financieel belang 18,96%.

Toelichting:

Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2016 namelijk gekozen voor een combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds.
Na drie jaar, dus in 2019, wordt de verdeelmethodiek opnieuw geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Bezien wordt of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Dit proces loopt parallel met de voorbereiding van de programmabegroting 2020.

Beleidsvoornemens:

In 2018 loopt de Beleidsplanperiode 2015-2018 ten einde. In de aanloop naar 2019 maakt de veiligheidsregio  een start met de totstandkoming van de het nieuwe beleidsplan 2019-2022. Het jaar 2018 staat daarmee in het teken van de voorbereiding van de nieuwe aankomende beleidsperiode. De uitkomsten van de zelfevaluatie en de visitatie in 2017 vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio en geven richting aan het gesprek met de gemeenten en andere samenwerkingspartners over de strategische koers en ambities in 2019 en verder.
Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een  te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 195.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

€ 6.843.378

Realisatie bijdrage GR:

€ 6.634.488

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 3.580.431

€ 3.435.000

€ 3.403.000

Vreemd vermogen:

€ 3.435.000

€ 28.114.000

€ 28.068.000

Resultaat:

€ 555.550

0

0

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Regio Stedendriehoek

Vestigingsplaats:

Twello

Website:

regiostedendriehoek

Programma:

PG01

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

24%

Doel en openbaar belang:

Doelstelling van de Cleantechregio Stedendriehoek is het behartigen van de gemeenschappelijke en regionale belangen van de deelnemende gemeenten. En het samen met belangengroepen, maatschappelijke organisaties en private partijen bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van het gebied en een versterking van het vestigingsklimaat. Een schone toekomst en een sterk vestigingsklimaat: dat zorgt voor welvaart en welzijn in onze regio. Vanuit deze gezamenlijke drijfveren werken overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek samen in en aan de Cleantech Regio
Er zijn geen gemeentelijke bevoegdheden overgedragen aan de regio.

Financieel risico:

Het weerstandsvermogen van de regio is niet groot maar toereikend. De financiële risico's zijn beperkt en er is geen lang vreemd vermogen aangetrokken. Mocht de regio onverhoopt niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, moet teruggevallen worden op deelnemende gemeenten.

Toelichting:

Aan deze GR wordt deelgenomen door de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Epe, Lochem en Voorst.  De regio verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel “inwonertal”. Het Deventer aandeel in die kosten is ongeveer 24%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de regio niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
Aan de GR nemen 7 gemeenten deel. Ieder met gelijk stemrecht. Zeggenschap is daarmee 14,3%.

Beleidsvoornemens:

Taken zijn gebaseerd op  "De Agenda Stedendriehoek". Daarnaast wordt uitdrukkelijk de samenwerking met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties gezocht. Samen is de nieuwe koers van de regio bepaald met daarin een belangrijke rol voor de stichting Strategische Board

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

€ 211.447

Realisatie bijdrage GR:

€ 238.978

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 221.000

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 2.626.000

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

€ 561

0

0

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Omgevingsdienst IJsselland

Vestigingsplaats:

Wijhe

Website:

rud

Programma:

PG04

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

8%

Doel en openbaar belang:

Samenwerking in de regio IJsselland op het terrein van vergunningverlening, toezicht houden en handhaving van de milieuwetgeving.

Financieel risico:

In de planning is opgenomen dat in het 3e jaar na de start van de omgevingsdienst een nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing wordt samen gesteld. Deze zal als beleidskader voor de bepaling van het weerstandsvermogen gaan dienen. In afwachting van de nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing en de daarbij op te stellen risico-inventarisatie is de hoogte van deze reserve voorlopig bepaald op een minimum van 1% en maximaal 2,5% van de totale begrote lasten voor de Omgevingsdienst IJsselland oftewel: € 80.000,-- - € 200.000,--. Hierbij is aansluiting gezocht met het door de Veiligheidsregio IJsselland vastgestelde percentage. Hierdoor moet de Omgevingsdienst IJsselland in staat worden geacht om risico’s zelf op te vangen. Via de jaarresultaten 2018 en volgende jaren wordt getracht de hierboven genoemde omvang van de algemene reserve te realiseren conform artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Toelichting:

Geen

Beleidsvoornemens:

Vanaf 1-1-2018 is een gemeenschappelijke regeling van start gegaan waarin de samenwerking in de regio IJsselland op het terrein van het wettelijk bepaalde Basispakket Milieu (VTH-taken voor inrichtingen), waaronder ook ondersteunende specialistische en juridische werkzaamheden op gebied van bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en geur.

Contractwaarde 2018:

€ 5.459

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

€ 1.391.965

Realisatie bijdrage GR:

€ 1.388477

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

N.v.t.

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

N.v.t.

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

N.v.t.

0

0

Bron:

Start GR vanaf 1-1-2018

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Vervoerscentrale Stedendriehoek

Vestigingsplaats:

Lochem

Website:

plusov

Programma:

PG08

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

11 %

Doel en openbaar belang:

Samenwerking in de regio Stedendriehoek om ervoor te kunnen zorgen dat inwoners in staat zijn om zich, naast het openbaar vervoer, zelfstandig en tegen een redelijk tarief te verplaatsen met een vorm van aanvullend openbaar vervoer of via het doelgroepenvervoer.

Financieel risico:

De Vervoercentrale Stedendriehoek is een nieuwe organisatie. De samenvoeging van vervoertaken van de 9 gemeenten brengt de risico’s met zich mee, die in het bedrijfsplan van de vervoercentrale staan. Als één van deze risico’s zich voordoet, kan dit leiden tot onrust bij reizigers en extra kosten. De vervoercentrale heeft weinig financiële ruimte in de begroting om die risico’s op te vangen. Als de vervoercentrale niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moeten de deelnemende gemeenten daarvoor betalen.

Toelichting:

Geen

Beleidsvoornemens:

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

€ 3.375.760

Realisatie bijdrage GR:

€ 4.032.602

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 148.705

€ 148.705

€ 148.705

Vreemd vermogen:

€ 79.373

0

0

Resultaat:

0

0

0

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (KonnecteD)

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

sallcon

Programma:

PG07

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

50%

Doel en openbaar belang:

Werkvoorziening voor mensen met een arbeidshandicap, re-integratie van werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleider en bemiddelaar bij gesubsidieerde arbeid.

Financieel risico:

Door de afbouw van de rijksbijdrage WSW worden in meerjarenperspectief exploitatieverliezen geleden die met inzet van reserves t/m 2026 (GR en BV tezamen) kunnen worden afgedekt.

Toelichting:

Sallcon GR is een GR bedrijfsvoeringorganisatie van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. De GR heeft haar bedrijfsmatige activiteiten in haar 100% dochteronderneming KonnecteD BV belegd. Naast de  gebruikelijke bedrijfsvoering risico’s kent dit bedrijf een bijzonder financieel risico. Dat is het risico wegens de Rijks bezuiniging op de sociale werkvoorziening en de invoering van de Participatiewet. KonnecteD (GR en BV tezamen) heeft weerstandsvermogen ad  € 19,7 mln. , dat tijdelijk (t/m 2026) kan worden ingezet voor dekking van de nadelige gevolgen van Rijks kortingen.

De GR-Sallcon is 100% aandeelhouder van KonnecteD BV.  De deelnemende gemeenten Olst-Wijhe en Deventer hebben in die zin geen rechtstreekse deelneming in KonnecteD BV

De gepresenteerde financiële gegevens bestaan uit een optelling van het eigen- en vreemd vermogen van Sallcon GR en KonnecteD BV tezamen. Daarnaast zijn de exploitatieresultaten van KonnecteD BV gepresenteerd. Sallcon GR heeft immers bedrijfsmatige activiteiten in KonnecteD BV belegd.  

Beleidsvoornemens:

KonnecteD BV is een netwerkwerkorganisatie met een toekomstbestendige werkleersetting en heeft de aansluiting op en met de arbeidsmarkt. De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is het creëren van voldoende werkgelegenheid voor bestaande en nieuwe doelgroepen.

Op basis van een herijkte bedrijfsvisie wordt in 2019 een nieuw bedrijfsplan en actueel meerjarenperspectief gepresenteerd.

Contractwaarde 2018:

€ 3.931.000

Realisatie contractwaarde:

€ 4.036.000

Bijdrage GR 2018:

€ 58.500

Realisatie bijdrage GR:

€ 58.500

Subsidie 2018:

€ 16.622.634

Realisatie subsidie:

€ 17.673.211

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 23.046.000

€ 22.985.000

€ 20.850.000

Vreemd vermogen:

€ 8.644.000

€ 8.695.000

€ 8.695.000

Resultaat:

€ 41.000

-  € 316.000

- € 2.135.000

Bron:

Jaarrekening

Jaarrekening

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Recreatiegemeenschap Salland

Vestigingsplaats:

Raalte

Website:

sallandnatuurlijkgastvrij

Programma:

PG10

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

65%

Doel en openbaar belang:

Taken op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud recreatieve fiets- en voetpaden en kanosportvoorzieningen in de regio Salland en het toegankelijk en bereikbaar houden van openluchtrecreatie en het stimuleren hiervan.

Financieel risico:

Deelnemende gemeenten in de RGS hebben in 2016 besloten mogelijkheden tot en consequenties van opheffing in 2017 in beeld te brengen. In het najaar van 2018 ligt een opheffingsplan voor besluitvorming voor.
Sinds het uittreden van de provincie staat het meerjarenperspectief onder druk. De GR verdeelt de meeste kosten met de verdeelsleutel "inwonertal" over de deelnemende gemeenten. Het aandeel Deventer is 65%. Wettelijk is geregeld dat de gemeenten bijspringen als de GR niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Toelichting:

Geen.

Beleidsvoornemens:

Bij raadsbesluit van 14-11-2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de opheffing van de RGS per 1-1-2019..

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

€ 185.000

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 646.809

Nog niet bekend

N.v.t.

Vreemd vermogen:

€ 5-6.200

Nog niet beken

N.v.t.

Resultaat:

€ 85.659

0

N.v.t.

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Liquidatie per 1-1-2019

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

GR Historisch Centrum Overijssel

Vestigingsplaats:

Zwolle

Website:

historischcentrumoverijssel

Programma:

PG10

Aard:

GR

Deelnemingspercentage:

33%

Doel en openbaar belang:

De GR voert het beheer en advies over gemeentelijke- en rijksarchiefbescheiden en -collecties. Daarnaast zijn er publiekstaken gericht op ontsluiting van de archieven, zoals tentoonstellingen, websites e.d. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, aanvullend in een vierjarig activiteitenplan.
Naast Deventer zijn Zwolle en de Rijksoverheid (ministerie van OCenW) deelnemer.

Financieel risico:

Het weerstandsvermogen is toereikend. Financiële risico’s zijn beperkt

Toelichting:

Beleidsvoornemens:

Doorontwikkeling van het e-Depot Overijssel.

Contractwaarde 2018:

€ 88.500

Realisatie contractwaarde:

€ 88.500

Bijdrage GR 2018:

€ 1.137.040

Realisatie bijdrage GR:

€ 1.114.745

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 477.155

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 470.537

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

€ 79.894

0

0

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Stichting administratiekantoor Dataland

Vestigingsplaats:

Gouda

Website:

dataland

Programma:

PG12

Aard:

ST

Deelnemingspercentage:

0,71 %

Doel en openbaar belang:

Ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven.

Financieel risico:

Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de certificaten van aandelen die de gemeente heeft via de Stichting Administratiekantoor Dataland. De Stichting is houdster van de aandelen van Dataland BV. De gemeente Deventer neemt dus niet rechtstreeks risicodragend deel in de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap Dataland BV. Van de nominale waarde is slechts een fractie geactiveerd.

Toelichting:

Deventer heeft 48.184 certificaten. In 2018 0,71% van het totaal.
De stichting Administratiekantoor Dataland is aandeelhouder en heeft daarmee stemrecht en zeggenschap in Dataland BV. De certificaathouders niet.

Beleidsvoornemens:

Administratiekantoor DataLand is een stichting van, voor en door gemeenten met een ideëel doel: uitvraag van Geografische data bij gemeenten waarna deze worden bewerkt en, op maat, weer worden gedistribueerd naar gemeenten en naar andere belanghebbende afnemers van deze data. Deze publieke en private afnemers hoeven de geo-data die zij nodig hebben, niet bij alle gemeenten afzonderlijk uit te vragen. DataLand helpt de gemeenten de kwaliteit van hun geo-informatie te verbeteren door middel van kwaliteitstesten en vakopleidingen. DataLand vertegenwoordigt de gemeenten op terreinen als de WOZ, de BGT, en de aanbesteding van beeldmateriaal. Een onder de stichting ressorterende BV voert deze taak uit op not-for-profit basis. DataLand profileert zich als het (geo-) sectoraal kennis- en datacentrum van de Nederlandse gemeenten, en als gemeentelijke belangenvertegenwoordiger in dit veld.
Met de komst van de Landelijke Voorziening WOZ in 2017 is informatie over de WOZ-waarde van woningen vrijelijk beschikbaar gekomen. Afnemers die enkel de WOZ-waarde voor woningen zoeken, kunnen nu gratis aan hun informatie komen waardoor het gebruik van de Vastgoedscanner (VGS) van Dataland terugloopt. DataLand legt de focus nu op het gegevensknooppunt KNOOP. Dit knooppunt is ontwikkeld om objectgegevens uit de object gerelateerde basisregistraties (BAG, BRK, HR en de WOZ) te ontsluiten op de door gemeenten gewenste manier.
In 2019 gaat Dataland haar toekomstvisie herzien.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 750.829

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Vreemd vermogen:

€ 522.463

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Resultaat:

- € 95.817

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 4.818 (€ 4.818)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Vordering op Enexis BV

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Website:

Programma:

PG12

Aard:

BV

Deelnemingspercentage:

0,26 %

Doel en openbaar belang:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches.

Doe is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico:

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Toelichting:

Beleidsvoornemens:

In 2009 werd Essent gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (verkocht aan RWE) anderzijds. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. Omdat het toen niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningsovereenkomst bestaande uit vier tranches. Drie tranches zijn reeds afgelost. De vierde tranche in 2019.
Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze vierde tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen (omzetting naar aandelen). Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s kan de 4e tranche dus eventueel geconverteerd worden in eigen vermogen.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden. Het aandeel van de gemeente in de vierde trance is € 907.199.
Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.
De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden ontbonden na de aflossing van de 4e Tranche op 30 september 2019. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.
De vennootschap zal bij ontbinding een negatief Eigen Vermogen hebben. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april 2018 is besloten een eventueel tekort in het Eigen Vermogen tijdelijk middels een rekening-courant aan te vullen vanuit de andere vennootschappen en dit te verrekenen met een winstuitkering uit deze betreffende vennootschap(pen).

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 9.172

- € 2.034

0

Vreemd vermogen:

€ 356.319.796

€ 356.324.180

0

Resultaat:

- € 14.825

€ 11.206

- € 15.000

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 52 (€ 52)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

€ 907.199 (€ 907.199)

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Verkoop Vennootschap BV

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Website:

Programma:

PG12

Aard:

BV

Deelnemingspercentage:

0,26 %

Doel en openbaar belang:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Deventer in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van Verkoop vennootschap B.V.

Verkopende aandeelhouders hebben garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel ervan is overgedragen aan Verkoop Vennootschap BV. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. De functie van de BV is tweeërlei: namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE en het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

Doel is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico:

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Toelichting:

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. In april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het restantbedrag afgerond € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. In juli 2016 is doorbetaald aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V.  Aan Deventer € 215.372 (bestuursrapportage najaar 2016).

Beleidsvoornemens:

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd.
De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.
De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 150.934

€ 112.694

0

Vreemd vermogen:

€ 19.656

€ 56.904

0

Resultaat:

- € 66.690

- € 38.240

0

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 52 (€ 52)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

CBL Vennootschap BV

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Website:

Programma:

PG12

Aard:

BV

Deelnemingspercentage:

0,26 %

Doel en openbaar belang:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Deventer in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van CBL Vennootschap B.V.
Bij de verkoop van Essent is het Cross Border Lease Escrow Fonds ontstaan.

CBL Vennootschap B.V. (CBL = Cross Border Lease) is ontstaan na verkoop van Essent aan RWE. Zij vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en fungeert als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Wanneer na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Escrow Fonds nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Doel is het afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico:

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.

Toelichting:

Beleidsvoornemens:

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln.

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.

Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.  
De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 146.779

€ 137.536

0

Vreemd vermogen:

€ 16.517

€ 21.460

0

Resultaat:

- € 18.881

- € 9.243

0

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 52 (€ 52)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

CSV Amsterdam BV

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Website:

Programma:

PG12

Aard:

BV

Deelnemingspercentage:

0,26 %

Doel en openbaar belang:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Deventer in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van CSV Amsterdam B.V.
In 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Een eventuele schadevergoedingsvordering wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders die deze vordering gebundeld gaat ouden via de deelneming Claim Vennootschap B.V.
Daarnaast hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland bij de verkoop van Attero. De CSV beheert de daartoe geopende Escrow-rekening.

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
rie doelstellingen: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”); c. het geven van instructies aan de Escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag (€13,5 mln.) dat op de Escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Doel is de afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE.

Financieel risico:

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de Escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van € 5.464.217,- uitbetaald aan Waterland ten laste van de escrow-rekening, en is er een bedrag van € 3.406.063 terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783,- en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Toelichting:

Het resterend vermogen op de Escrow-rekening is € 8.035.783,- . De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de Escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in Escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.
Het aandeel van Deventer in de € 8.035.783 is 0,26% afgerond is € 23.000.

Beleidsvoornemens:

Voorheen was de naamgeving van CSV Amsterdam:  Claim Staat Vennootschap BV
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Conform de verkoopkoopovereenkomst (“SPA”) zal de Escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden. Echter is er een dispuut tussen de vennootschap en Waterland/Attero over een belastingteruggave over het boekjaar 2011. De vennootschap is van mening dat zij recht heeft op doorbetaling van de belastingteruggave en Waterland/Attero is van mening dat de teruggave verrekend moet worden met de belasting die vervolgens later weer wordt geheven. Echter heeft deze belastingheffing betrekking
op een jaar na verkoopdatum.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel besluit aan de aandeelhouders voorleggen om eventueel een
arbitrageprocedure te starten.

Contractwaarde 2018:

Realisatie contractwaarde:

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 870.000

€ 748.894

€ 530.000

Vreemd vermogen:

€ 60.000

€ 68.083

€ 0

Resultaat:

- € 110.000

- € 120.804

- € 150.000

Bron:

Jaarrekening

Prognose

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 52 (€ 52)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Het Groenbedrijf BV

Vestigingsplaats:

Deventer

Website:

hetgroenbedrijf

Programma:

PG03

Aard:

BV

Deelnemingspercentage:

50%

Doel en openbaar belang:

Beheer, onderhoud, aanleg en vervanging van openbaar groen en zorgen voor een duurzame instandhouding. Sociale onderneming door inzet van mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Financieel risico:

Het weerstandsvermogen is toereikend. De omzet komt in hoofdzaak van gemeenten. Financiële risico's zijn beperkt

Toelichting:

De gemeente Deventer en KonnecteD BV zijn elk voor 50% aandeelhouder in HGB BV. Formeel is het risico van de gemeente beperkt tot het ingebrachte en geactiveerde aandelenkapitaal ad € 30.000 .

Beleidsvoornemens:

Het Groenbedrijf verzorgt de leefomgeving van de gemeente Deventer en doet dat voor een substantieel deel met mensen met lagere / beperkte competenties. HGB draagt bij aan social return. HGB heeft haar doelstellingen in 4 rendementsgebieden vertaald: economisch- , sociaal - en duurzaam rendement en het maatschappelijk / omgeving rendement.

In 2018 is de realisatie van de investering van Circulus-Berkel BV in een nieuwe milieustraat gestart en de gezamenlijke huisvesting aan de Westfalenstraat  van Circulus-Berkel BV, Cambio Buurtbeheerbedrijf en Het Groenbedrijf BV. Het Groenbedrijf wordt huurder.

Contractwaarde 2018:

€ 7.535.800

Realisatie contractwaarde:

€ 8.437.425

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

Realisatie dividend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 1.634.000

€ 1.644.000

€ 1.644.000

Vreemd vermogen:

0

0

0

Resultaat:

€ 20.000

€ 9.800

Nog niet bekend

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Prognose

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 30.000 (€ 30.000)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel

Circulus Berkel BV

Vestigingsplaats:

Apeldoorn

Website:

circulusberkel

Programma:

PG12

Aard:

BV

Deelnemingspercentage:

21,42%

Doel en openbaar belang:

Inname en verwijdering van huishoudelijk- en bedrijfsafval en stadsreiniging.

Financieel risico:

De gemeente loopt financieel risico over het geactiveerde aandelenkapitaal Circulus-Berkel BV(CB)  en op het geraamde dividend binnen zowel product huishoudelijk afval (dividend CB) als de algemene middelen (dividend Cirec).

De aandelen van Circulus Berkel BV worden gehouden door de gemeenten Apeldoorn, Deventer,  Epe, Zutphen, Doesburg, Bronckhorst, Brummen en Lochem.  Dochteronderneming CiRec BV is in handen van de gemeenten Apeldoorn en Deventer.

Toelichting:

In 2016 is gemeentelijke financiering van de BV in externe financiering omgezet. CB heeft geen winstdoelstelling. Publieke dienstverlening wordt tegen kostprijs gedaan. CB groeit naar een weerstandsvermogen dat een solvabiliteits-percentage van 25% vertegenwoordigt. Het belang van Deventer is 11,5%. Dat belang moet ook in de algemene reserve van het fusiebedrijf Circulus-Berkel BV zijn vertegenwoordigd. Na jaarrekening 2017 van Circulus Berkel is dat percentage nog niet bereikt, waardoor na vaststelling van de jaarrekening 2017 van CB nog geen dividend aan Deventer kon worden uitbetaald.

Financiering van de investering in de milieustraat zal CB deels met vreemd vermogen doen. Voor het behouden van de solvabiliteit (minimaal 25%), zal er over de jaren 2017 en 2018 geen dividend uit CB kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De begrote exploitatieresultaten voor de jaren 2017 en 2018 worden door CB gedoteerd aan het eigen vermogen ten behoeve van het realiseren van het minimum percentage solvabiliteit. Voor de begroting van de gemeente Deventer betekent dit dat de geraamde dividendopbrengst van € 175.000,- binnen het product huishoudelijk afval voor 2018 en 2019 (over de boekjaren 2017 en 2018) van CB) komt te vervallen. Omdat de gemeente Deventer (evenals de twee andere voormalig Circulus aandeelhouders) volgens de fusiebesluitvorming Circulus-Berkel haar aandeel in de Algemene Reserve van CB nog niet heeft bereikt zal ook in 2020 (over boekjaar 2019 van CB) geen dividend worden ontvangen. (N.B. zonder het investeringsbesluit inzake de milieustraat in Deventer zou de gemeente Deventer over boekjaar 2017 in 2018 eveneens geen dividend hebben ontvangen). Door de investeringsbeslissing schuift deze dividend ”derving” door van 2018 naar 2020. Met deze lagere dividend opbrengsten zal rekening worden gehouden in de tariefstelling van het product huishoudelijk afval.

Beleidsvoornemens:

Eind 2015 is de Strategienota 2015-2020 door de aandeelhouders vastgesteld. De strategie richt zich op duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Om de missie van Circulus-Berkel: “Verduurzamen van de woon- en leefomgeving” te realiseren worden vier bronnen voor waarde creatie onderscheiden in twee transities. Dat zijn de transitie van afval naar grondstof en de transitie van openbare ruimte naar een gedeelde leefomgeving. De vier bronnen voor waarde creatie zijn excellente dienstverlening, milieu, burgerparticipatie en activering.

In 2018 is de realisatie van de investering van Circulus-Berkel BV in een nieuwe milieustraat gestart en daarin de gezamenlijke huisvesting aan de Westfalenstraat  van Circulus-Berkel BV, Cambio Buurtbeheerbedrijf en Het Groenbedrijf BV.

In juli 2018 is besloten dat de gemeente Voorst als aandeelhouder toetreedt. Het belang van Voorst in CB wordt 5,09%. Door de toetreding van Voorst daalt het belang van de huidige aandeelhouders. De zeggenschap van Deventer in CB daalt van 22,57% naar 21,42%. De toetreding van Voorst is budgettair neutraal voor de exploitatie van CB en heeft voor de solvabiliteit van CB een positief effect.

Contractwaarde 2018:

€ 11.689.000

Realisatie contractwaarde:

€ 15.182.029

Bijdrage GR 2018:

Realisatie bijdrage GR:

Subsidie 2018:

Realisatie subsidie:

Dividend 2018

€ 191.000 (Cirec)

Realisatie dividend

Nog niet bekend

Financiele gegevens

2017

2018

2019

Eigen vermogen:

€ 11.619.330

€ 12.945.000

€ 14.970.000

Vreemd vermogen:

€ 26.308.521

€ 34.375.000

€ 43.225.000

Resultaat:

€ 2.398.806

€ 1.459.000

€ 972.000

Bron:

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2018:

€ 18.400 (€ 18.400)

Garantie 31-12-2018:

Lening 31-12-2018:

Agio 31-12-2018:

Kapitaal storting 31-12-2018:

Voorschot aandelenkapitaal 31-12-2018:

Einde tabel