5
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 3.023 Verschil € -1.871

€ 3.023

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 1.168 Verschil € -15

€ 1.168

0,0 %

5.5 Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:
• historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
• subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
• het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden
01 - Monumentenzorg
02 - Cultuurpanden

Het ruimtelijk erfgoedbeleid (monumenten/archeologie) richt zich op het borgen, op peil houden, zichtbaar maken en versterken van de cultuurhistorisch waardevolle patronen, structuren, gebouwen en elementen die de historische ontwikkeling van de gemeente Deventer als Boeiende Be-leefstad zichtbaar houden. Deze ‘identiteitsdragers’ worden ingezet bij de economische profilering en ruimtelijke planvorming en dragen bij aan versterking van de economische en ruimtelijke kwaliteit en het onderscheidend karakter van Deventer. De aanwezigheid van veel erfgoed, zoals bijvoorbeeld veel monumenten is van invloed op de beleving en betekenis van Deventer en trekt bezoekers aan.