3
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 5.081 Verschil € -4.874

€ 5.081

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 207 Verschil € 0

€ 207

0,0 %

5.1 Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:
• stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
• ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
• ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
• sport in de buurt en combinatiefuncties.