13
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 6.168 Verschil € -2.273

€ 6.167

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 3.484 Verschil € 411

€ 3.483

0,0 %

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:
• uitgaven voor bijzonder onderwijs;
• onderwijsachterstandenbeleid;
• lokale educatieve agenda;
• volwasseneneducatie;
• peuterspeelzalen;
• leerlingenvervoer;
• stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Deeltaakvelden
01 - Onderwijs- en leerlingzaken
02 - Kindregeling en sluitende aanpak het jonge kind