3
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 12.058 Verschil € 1.253

€ 12.058

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 15.072 Verschil € -1.760

€ 15.071

0,0 %

7.3 Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:
• afvalscheiding en recycling;
• vuilophaal en afvoer;
• vuilstort en verwerking;
• baten afvalstoffenheffing;
• kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.