13
1
0
0
2
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 3.809 Verschil € -1.698

€ 3.809

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 1.157 Verschil € 955

€ 1.157

0,0 %

7.4 Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
• de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
• de beheersing van geluidhinder;
• bescherming tegen straling en dergelijke;
• verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
• ongediertebestrijding;
• RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Het taakveld milieubeheer is verdeeld in vier deeltaakvelden:
01 - Milieu
02 - Duurzaamheid
03 - Bodem
04 - Geluid