2
0
0
1
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 5.119 Verschil € -4.893

€ 5.119

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 611 Verschil € -386

€ 612

0,0 %

0.1 Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:
• college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
• raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
• de ondersteuning van de raad, de griffie;
• regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
• lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Deeltaakvelden
01 Strategische programmering
02 Raad
03 B&W