0
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0
Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0

0.10 Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8.

Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserve wordt verwezen naar bijlage 1, resultaatbestemming.