0
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 23.783 Verschil € -1.183

€ 23.783

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 22.892 Verschil € -292

€ 22.892

0,0 %

0.10 Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8.

Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserve wordt verwezen naar bijlage 1, resultaatbestemming.