2
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 5.633 Verschil € -4.885

€ 5.632

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 573 Verschil € 175

€ 573

0,0 %

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:
• subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
• subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
• accommodaties voor beeldende kunst;
• subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
• kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
• subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
• kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
• culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
• overkoepelende organen voor kunstbeoefening.