11
0
1
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 11.144 Verschil € -9.674

€ 11.144

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 1.326 Verschil € 144

€ 1.327

0,0 %

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:
• ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
• sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
• preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
• buurt- en clubhuizen;
• collectief aanvullend vervoer;
• toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
• kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
• noodopvang vluchtelingen;
• vreemdelingen.

Deeltaakvelden:
01 - Preventie Jeugd
02 - Algemene voorzieningen Jeugd
03 - Transformatie/innovatie Jeugd
04 - Preventie
05 - Algemene voorzieningen
06 - Vrijwilligers/mantelzorg
07 - Transformatie/innovatie
08 - Minderheden
09 - Kindregeling
10 - Adviesraad