1
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 2.205 Verschil € -2.205

€ 2.205

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 0 Verschil € 0

€ 0

0,0 %

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:
• kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
• jeugdreclassering;
• opvang (18-);
• vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
• beschermd wonen (18-);
• programma's rond verslaving (18-);
• individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening.