0
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 3.861 Verschil € -3.029

€ 3.861

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 1.321 Verschil € -490

€ 1.322

0,0 %

0.8 Overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren:
• stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
• (schatting) niet voorziene uitgaven
• de kosten van bovenformatief personeel