5
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 964 Verschil € -855

€ 964

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 114 Verschil € -5

€ 114

0,0 %

3.1 Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:
• clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
• lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
• samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
• ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Het taakveld is onderverdeeld in twee deeltaakvelden:
01 - Economische ontwikkeling
02 - Internationaal beleid